pravidlá

Oficiálne pravidlá súťaží organizovaných SYA.

Slovník:
yoyo / yo-yo – moderná verzia klasickej hračky jojo
string – šnúrka na yoyo
freestyle – voľný štýl vystúpenia
1A – štýl yoyovania kde súťažiaci súťaží s jedným yoyom, ktoré je uchytené na konci šnúrky a na druhom konci má súťažiaci uviazanú šnúrku o prst
2A (tiež loopovanie) – štýl yoyovania kde súťažiaci používa loopovacie yoyá, buď jedno alebo dve
3A – štýl totožný s 1A len súťažiaci musí použiť dve yoyá, každé samostatne uviazané na prste jednej ruky.
4A (tiež offstring) – štýl yoyovania kde súťažiaci súťaží s yoyom (yoyami), ktoré nie je (nie sú) uchytené na konci šnúrky.
5A (tiež „Freehnad“ (registrovaná značka spoločnosti Duncan) alebo couterweight) – štýl yoyovania kde súťažiaci súťaží s yoyom (yoyami), ktorého (ktorých) šnúrku nemá súťažiaci uviazaný (uviazané) na prste ale má na nej uviazané protizávažie.
X divízia – spojená divízia v ktorej sa smie súťažiť vo iných štýloch ako je 1A

Obecné súťažné pravidlá

Súťaž sa môže uskutočniť formou povinných trikov, freestylu alebo kombináciou
oboch, v tomto prípade sú povinné triky kvalifikáciou a freestyle finále, alebo 1 minútový freestyle kvalifikáciou a 3 minútový freestyle finále.

 

I.) Pravidlá povinných trikov

1. Obecné pravidlá povinných trikov

a) Vo všetkých kategóriách je možnosť návratu yoya bindom (cez slučku). Pri nepodarenom binde sa celý trik počíta ako neúspešný.
b) Trik musí byť zakončený chytením yoya do jednej ruky, tak aby sa yoyo pri návrate neodrazilo od tela, alebo by pri chytení pomohla druhá ruka.
c) Po zakončení triku musí byť vždy správne navinúť string = bez uzlu. Rozhodca si može vždy vyžiadať kontrolu stringu.
d) Všetky yoyá musia byť schopné vykonať minimálne 3 sekundového sleepera. Rozhodca si može kedykoľvek vyžiadať kontrolu tejto vlastnosti.
e) Priestor pre predvedenie triku je vyznačený páskou, kriedou alebo akýmkoľvek iným zreteľným spôsobom, pričom šírka vyznačenia sa považuje za priestor mimo hraciu plochu. Veľkosť hracieho priestoru je štvorec vo veľkosti 75×75 cm.
f) Každý hod v hracom priestore sa automaticky považuje za pokus o trik.
g) Všetky triky musia byť predvedené tak, že súťažiaci stojí oboma nohami vo vnútri hracieho priestoru. Akýkoľvek pokus súťažiaceho s nohou (nohami) mimo priestor sa považuje za neúspešný pokus.
h) Pre súťažiaceho, ktorý je práve na rade (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený priestor), sú povolené iba tieto triky: Throwdown, Sleeper, Forward pass, jeden Loop the loop, alebo úpravy stringu. Pokus o súťažný trik (mimo hore uvedených) je automaticky považovaný za neúspešný pokus v danom triku.
i) Pokiaľ sa súťažiaci nachádza mimo hracej plochy može string upravovať buď manuálne alebo natiahnutím novej stringu rovnakej dĺžky ako bol string predchádzajúci (+/- 2 cm).
j) Pokiaľ nohy súťažiaceho opustia pri vykonávaní triku vyznačený priestor, automaticky sa daný trik považuje za neúspešný.
k) Pokiaľ nie je u triku uvedené inak, nie sú pri jeho vykonávaní povolené akékoľvek minutia stringu a podobné chyby.
l) Súťažiaci môže použiť akékoľvek yoyo. Pokiaľ není uvedené inak, je možné použiť iba jedno yoyo, jeho výmena je možná iba pokiaľ to dovolí rozhodca (rozbitie yoya apod.). Na tie-break sa musí použiť iba jedno yoyo.
m) Skracovanie stringu pomocou omotávania okolo ruky alebo prstu z dôvodu jednoduchšieho predvedenia triku je zakázané. Všetky triky musia byť predvedené s plnou dĺžkou stringu (šňúrky).
n) Opakovánie daného triku je možné tak dlho, dokiaľ jeho predvedenie nie je čisté. Tzn. Je možné miesto desiatich Loopov predviesť poolov 20, s tým že zakončenie musí byť čisté. Bodové ohodnotenie však zostáva rovnaké.
o) Akýkoľvek súťažiaci, ktorý nie je práve hodnotený a bude rušiť práve hodnoteného súťažiaceho, alebo rozhodcov pri ich výkone môže byť diskvalifikovaný.
p) Rozhodnutí rozhodcu/ov je konečné.

2. Hodnotenie povinných trikov (dve možnosti)

a) Bodové hodnotenie:
Na každý trik sú dva pokusy. Prvý úspešný je ohodnotený 5-timi bodmi, druhý potom 3-mi bodmi. Víťaz je určený jednoduchým súčtom bodov.
alebo

b) Sport ladder:
Triky idú postupne za sebou, na každý trik je len jeden pokus. Hráč môže urobiť raz chybu. V tomto prípade sa mu zapíše trik ako pokazený a pokračuje v ďalšom triku. Keď hráč pokazí aj druhý trik, tak sa mu počíta posledný kompletný trik a on končí.

Spôsob hodnotenia povinných trikov musí byť dopredu oznámený.

II.) Pravidlá pre freestyle

1. Obecné pravidlá freestyle

a) Súťažiaci predvedie freestyle so sprievodom muziky vybranej podľa vlastného výberu.
b) Dĺžku freestylu určí organizátor súťaže alebo preteku, pričom musí dodržať nasledujúce rozmedzie: 1A stredne pokročilí 1:00 – 2:00 min., 1A pokročilí, 2A, 3A, 4A a 5A divízia 2:00 – 3:00 min.
c) Keď začne muzika, začne freestyle. Triky predvedené pred začiatkom hudby sa nezapočítavajú do freestylu!
d) Muzika nemôže obsahovať žiadne rasistické a xenofóbne podtexty a iné neprípustné prvky (nadávky, apod.) a to ani v cudzojazyčnom znení. V opačnom prípade bude
súťažiaci diskvalifikovaný. Pokiaľ si nie ste istý svojim výberom muziky, poraďte sa
s rozhodcami (minimálne tri dni dopredu pred súťažou).
e) Muzika musí byť vo formáte, ktorý je organizátor schopný prehrať, organizátor oznámi možnosti prehratia muziky vopred.
f) Záznamové médium musí byť označená následne: KATEGÓRIA_MENO_PRIEZVISKO. V prípade ak je kvalifikáciou 1min. freestyle a následne finále musia byť skladby označená následne: 1min_KATEGÓRIA_MENO_PRIEZVISKO a 3min_KATEGÓRIA_
MENO_PRIEZVISKO.
g) Skladba, ktorú chcete použiť musí byť v jednej stope. Pre freestyle bude prehraná iba jedna stopa. Pokiaľ je skladba dlhšia ako čas stanovený organizátorom pre freestyle bude zastavená medzi x:00 a x:01. Pokiaľ je kratšia, tak jej koniec ukončuje freestyle tzn.: koniec stopy znamená koniec freestylu.
h) Pokiaľ sa muzika náhodne zastaví, môže si súťažiaci vybrať, či bude pokračovať tam kde sa hudba zastavila, alebo začne freestyle (voľnú zostavu) znova.
i) V prípade, že dôjde omylom k spusteniu inej skladby, než si súťažiaci vybral a súťažiaci na to upozorní čo najskorej po spustení zlej skladby, môže požiadať o spustenie správnej skladby (freestyle predvedený na chybne pustenú muziku sa do hodnotenia nezapočítáva).
j) Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť iba veci dopredu prinesené na pódium, a nie veci podané z publika!
k) Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť viacej yoyí a môže ich ľubovoľne meniť, ale ich výmena je penalizovaná a hodnotená ako chyba. Výnimkou z penalizácie je výmena yoyí pre rôzne štýly, pokiaľ je striedanie štýlov dovolené (napr.: X divízia).
l) Organizátor dopredu určí rozsah povolených štýlov v jednotlivých kategóriách.
m) Na Majstrovstvách Slovenskej republiky musí byť samostatná kategória pokročilých pre štýl 1A.

2. Hodnotenie Freestyle

Celkové hodnotenie freestylu sa skladá z dvoch častí – technické a umelecké prevedenie a to v pomere 70% technické a 30% umelecké.

a) Hodnotenie technického prevedenia:

i. K hodnoteniu technického prevedenia používajú rozhodca zaznamenávanie plusových a mínusových bodov. Vykonaným trikom sú priraďované body na základe ich obtiažnosti, kvality prevedenia a ďalších faktorov – viď. nižšie.

ii. Základné a opakované triky a trikové časti sú hodnotené menej ako ťažké a riskantné triky a trikové časti. Ďalšími faktormi, okrem obtiažnosti, ktoré môžu zvýšiť bodové ohodnotenie sú okrem iného: rýchlosť, priestorový rozsah, chytenie naslepo, originalita atď.

iii. Vo všetkých kategóriách sú body odpočítané okrem iného za zle vykonané triky a trikové časti, jasné minutie povrázku, stratu kontroly, nepodarený bind, minute “slack” triky a “lacerácia”, veľký počet nekontrolovaných “loopov”, skazené odhody a chytenie vo 4A a 5A atď. Ďalšie body sú zvyčajne odpočítané za namotávaniue a reštart yoya po chybe a za výmenu yoya / yoyí. Úmyselné a/alebo nebezpečné odhodenie yoya do publika je hodnotené 5-timi mínusovými bodmi a opakované porušenie tohto pravidla môže viesť k diskvalifikácii. Toto pravidlo je účinné pred, v priebehu i po ukončení freestylu.

b) Hodnotenie umeleckého prevedenia:

Umelecké prevedenie je hodnotené:

i. Zjednodušené hodnotenie – udelením 0-10 bodov za celkové umelecké prevedenie.
ii. Zložitejšie hodnotenie – udelením 0-3 bodov a to v každom kritériu vypísanom nižšie.

Päť hodnotených kritérií pri zložitejšom hodnotení:
– Interakcia s publikom
– Prezentácia (choreografie, využitie pódia, oblečenie)
– Kontrola tela (elegancie)
– Čistota trikov a freestylu
– Variabilita a riskantnosti trikov

3. Špecifické pravidlá jednotlivých kategórií

a) kategória 1A:

i. Nie je dovolené použiť viac ako jedno yoyo naraz. Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
ii. Nie je povolené odnímať šnúrku (string) z yoya (offstringové triky). Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iii. Nie je povolené použiť yoyo s protizávažím (counter-weight). Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia pri používaní tohto yoya žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iv. Moebius a triky typu “Skyrocket” sú povolené.
v. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: Mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release Catches (like Suicides / Iron WHIPS), slack Catches, re-generations, binds apod.

b) kategória 2A:

i. Rozhodcovia neudeľujú body, ak nie sú používané obe yoya naraz.
ii. Nie je povolené použiť viac ako dve yoya naraz. Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia počas doby použitia viac ako dvoch yoyí žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: loops, punches, Wraps, tanglers, Moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations apod

c) kategória 3A:

i. Rozhodcovia neudeľujú body kým nie sú používané obe yoya naraz.
ii. Nie je povolené použiť viac ako dve yoya naraz. Ak súťažiaci poruší toto pravidlo, rozhodcovia mu neudelia počas doby použitia viac ako dvoch yoyí žiadne plusové body, ale môžu naďalej udeľovať body mínusové.
iii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: typy 1A trikov vykonané s dvoma yoyami, tanglers, worlds, grinds, Wraps, loops apod

d) kategória 4A:

i. Je povolený akýkoľvek počet “offstringových” yoyí naraz.
ii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: typy trikov 1A, launches, tosses, Catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.
iii. Triky a ich časti vykonané menej riskantným spôsobom sú hodnotené menej ako typicky offstringové triky kedy sa yoyo objavuje mimo šnúrky (stringu) a pod.

e) kategória 5A:

i. Body sú udeľované len pokiaľ je counter-weight (protizávažie) aktívne využívaný a alebo presúvaný medzi rukami. Triky vykonávané s držaním protizávažia v ruke po celú dobu sú považované za 1A triky a sú hodnotené málo alebo vôbec.
ii. Môže byť použité ľubovoľné množstvo yoyí s protizávažím naraz aj ľubovolné množstvo protizávaží naraz.
iii. Príklad trikov a ich časti ktoré sú napríklad hodnotené: typy trikov 1A s využitím protizávažia, aerial releases and Catches, grinds apod.

Rozhodnutie rozhodcov je konečné.