stanovy

Článok 1.
Názov, sídlo a postavenie

1. Slovenská yoyo asociácia (ďalej len SYA) je nezávislé, dobrovoľné a apolitické
združenie fyzických osôb, ktoré prejavujú trvalý záujem o rozvoj a propagáciu
yoyovania na Slovensku.

2. Asociácia pôsobí pod názvom “Slovenská yoyo asociácia”, v medzinárodnom styku je používaný anglický ekvivalent názvu “Slovak yoyo association”. Používaná skratka názvu je SYA.

3. SYA je mimovládne a neziskové občianske združenie s pôsobnosťou na celom území
Slovenskej republiky.

4. SYA je právnickou osobou a je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení
registrovaná Ministerstvom vnútra SR.

5. Sídlom Asociácie je adresa: Heyrovského 2053/16, Bratislava – Bratislava IV, Lamač, PSČ: 84103

6. SYA zastupuje a reprezentuje Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni.

Článok 2.
Predmet činnosti a ciele Asociácie

1. Predmetom činnosti SYA je:
a. ochrana a podpora zdravia,
b. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c. zachovanie kultúrnych hodnôt,
d. podpora vzdelávania.

2. Hlavnou náplňou činnosti SYA je organizovať, riadiť a propagovať yoyovanie na Slovensku za účelom jeho neustáleho rozvoja a prípravy kvalitnej reprezentácie.

3. Cieľom činnosti SYA je rozvíjať, propagovať a vytvárať podmienky pre yoyovanie
a zabezpečovať reprezentáciu Slovenska vo svete. Ďalej prezentovať tento šport prostredníctvom organizovaných súťažných a propagačných akcií širokej verejnosti.

4. SYA organizuje preteky a súťaže v yoyovaní na území Slovenskej republiky. Za
týmto účelom deleguje právomoci potrebné na zabezpečenie činnosti v danej oblasti na subjekty podľa svojho uváženia. SYA má výhradné právo organizovať oficiálne majstrovstvá Slovenskej republiky v yoyovaní pod názvom „Slovenské yoyo majstrovstvá“ a tiež organizovať Slovenský yoyo pohár.

5. SYA sa podieľa na získavaní finančných a materiálnych prostriedkov na zabezpečenie svojej činnosti, reprezentácie Slovenskej republiky a prípravy na ňu.

6. SYA môže prevádzkovať vlastnú doplnkovú podnikateľskú činnosť na získavanie finančných a hmotných prostriedkov na zabezpečenie svojej činnosti.

7. SYA zabezpečuje styky s medzinárodnými organizáciami v yoyovaní.

8. SYA zabezpečuje propagáciu yoyovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

9. SYA usiluje o vhodné podmienky pre rozvoj yoyovania, prípadne poskytuje materiálne zázemie reprezentácii, členom i nečlenom.

Článok 3.
Členovia, ich práva a povinnosti

1. Členstvo v SYA je individuálne a dobrovoľné. Členom sa môže stať každá fyzická
osoba, ktorá prejaví záujem spolupôsobiť pri napĺňaní cieľov SYA, odovzdá riadne
vyplnenú členskú prihlášku, ktorá bude schválená Výkonnou radou, zaplatí vo
stanovenej dobe vstupný členský príspevok a súhlasí s týmito stanovami a
s uznesením orgánov SYA. Osoba mladšia ako pätnásť rokov tak môže urobiť len so
súhlasom svojho zákonného zástupcu.

2. SYA je oprávnená vyberať od svojich členov príspevky, ktorých výšku stanoví Výkonná rada. Vybrané príspevky aj poplatky sú majetkom SYA, ktorá rozhoduje o ich použití.

3. Členovia SYA majú tieto práva:
a. zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných alebo zastrešených SYA a podieľať sa na výhodách z členstva vyplývajúcich,
b. byť informovaný o činnosti a hospodárení SYA, predkladať návrhy súvisiace s jej činnosťou a vyjadrovať sa k práci jej orgánov,
c. navrhovať a voliť zástupcov do orgánov SYA,
d. byť volený do orgánov SYA,
e. vystúpiť zo SYA.

4. Členovia SYA majú tieto povinnosti:
a. aktívne prispievať k napĺňaniu cieľov SYA, zastupovať a obhajovať jej záujmy v mieste svojho pôsobenia,
b. realizovať úlohy vyplývajúce zo stanov resp. uznesenia orgánov SYA,
c. zaplatiť do 30 dní odo dňa schválenia členskej prihlášky členský
príspevok, event. platiť príspevky.

5. Členstvo v SYA zaniká:
a. odstúpením
b. vylúčením valným zhromaždením, ak sa dopustí člen konania, ktoré je v rozpore so stanovami SYA alebo je nezlučiteľné s členstvom v SYA,
c. úmrtím člena,
d. zánikom SYA ako právnickej osoby.

6. Valné zhromaždenie má právo vymenovať čestného člena, ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako člen SYA, okrem platenia členských príspevkov.

Článok 4.
Orgány Asociácie

1. Orgány SYA sú Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) a Výkonná rada (ďalej len VR).

2. Najvyšším orgánom SYA je VZ. Medzi konaním jednotlivých VZ je týmto orgánom VR. SYA môže na plnenie svojich cieľov zriaďovať ďalšie trvalé alebo dočasné orgány.

3. Člen voleného orgánu SYA môže pred ukončením funkčného obdobia rezignovať na svoju funkciu. Rezignácia musí byť vykonaná písomne a doručená VR SYA.

4. Do prvého zasadnutia VZ SYA koná v mene asociácie Prípravný výbor, ktorý má rovnakú funkciu ako VR. Prípravný výbor sa skladá z troch členov.

Článok 5.
Valné zhromaždenie

1. VZ tvoria všetci členovia SYA.

2. O zasadnutí VZ SYA informuje Výkonná rada členov SYA minimálne jeden mesiac dopredu.

3. Mimoriadne VZ môže byť zvolané na základe písomnej žiadosti aspoň 2/3 členov SYA, a to najneskôr do jedného mesiaca po podaní žiadosti.

4. VZ musí byť zvolané minimálne jedenkrát za dva roky.

5. VZ riadi predseda SYA, prípadne iný poverený člen.

6. VZ rozhoduje o vylúčení člena asociácie alebo určovaní čestného člena SYA.

7. VZ rozhoduje o začlenení SYA do širšieho organizačného rámca alebo vystúpení z neho.

8. VZ prerokúva správy a závery Výkonnej rady prípadne ďalších iných orgánov.

9. VZ si volí zo svojich členov 1 predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí sa po zvolení stávajú členmi VR. Do VR môžu byť volení len členovia starší ako 15 rokov. Na pozíciu predsedu Výkonnej rady môže byť zvolení len člen starší ako 18 rokov.

10. VZ mení stanovy asociácie.

11. VZ rozhoduje o zrušení asociácie, vrátane vyrovnania jej majetku.

12. VZ sa v bodoch 6. až 9. tohto odseku uznáša jednoduchou väčšinou, v bodoch 10. a 11. absolútnou väčšinou hlasov prítomných členov.

13. VZ je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná aspoň 2/3 zo všetkých aktívnych členov SYA. Aktívnym členom sa na danej VZ rozumie člen, ktorý je členom Výkonnej rady a člen, ktorý má zaplatený členský príspevok na daný rok v ktorom sa VZ koná.

Článok 6.
Výkonná rada

1. VR je volená VZ.

2. Funkčné obdobie VR je od dátumu konania VZ, od ktorého bola VR zvolená, do dátumu konania ďalšej VZ.

3. VR zvolá zasadnutie VZ vždy podľa potreby, minimálne však raz za dva roky.

4. VR po skončení svojej činnosti odovzdá agendu a materiál v správe SYA novo zvolenej VR a to najneskôr do šiestich týždňov od svojho odvolania.

5. VR musí mať aspoň 3 členov, predsedu a ďalej potom 1. podpredsedu a 2. podpredsedu.

6. Ustanovujúca schôdza VR sa musí konať do tridsiatich dní po skončení VZ.

7. VR sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok.

8. VR sa riadi platnými stanovami alebo uzneseniami VZ.

9. VR je spôsobilá sa uznášať, ak sa rokovania zúčastnia minimálne dvaja jej členovia s tým, že jeden z týchto členov musí byť predseda.

10. Do pôsobnosti VR patrí všetko, čo podľa týchto stanov nespadá do pôsobnosti iného orgánu.

11. Vo všetkých veciach, ktoré patria do pôsobnosti VR, sa na prijatie platného rozhodnutia VR vyžaduje súhlas všetkých členov.

12. Ak nemôže predseda vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho 1.podpredseda alebo 2. podpredseda. V takom prípade je zastupujúca osoba oprávnená podpisovať aj písomnosti SYA na základe plnej moci podpísanej dvoma členmi Výkonnej rady.

13. V prípade, že počet členov VR SYA klesne pod počet zvolený valným zhromaždením, má VR SYA právo kooptovať z členskej základne SYA ďalších členov. Kooptácia podlieha dodatočnému schváleniu valným zhromaždením, ktoré je Výkonná rada povinná zvolať do 60 dní odo dňa kedy klesol počet členov VR.

Článok 7.
Právne postavenie a hospodárenie

1. Menom SYA koná predseda VR alebo iný ním poverený člen
VR. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, potom sa k
jeho platnosti a účinnosti vyžaduje pečiatka a podpis predsedu VR alebo ním písomne splnomocneného člena VR.

2. SYA je občianskym združením s vlastnou právnou subjektivitou – je právnickou
osobou. Má teda spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na
seba povinnosti. Má samostatnú majetkovú zodpovednosť.

3. Zdrojom príjmu SYA sú:
a. vstupné členské príspevky resp. poplatky,
b. príjmy z vlastnej športovej a doplnkovej podnikateľskej činnosti,
c. príspevky zo štátneho rozpočtu,
d. príspevky od obcí, miest a krajov,
e. dary a dedičstvo,
f. príjmy z podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva v doplnkovom rozsahu, ak bola táto činnosť VR schválená a súčasne boli splnené zákonné podmienky na jeho prevádzkovanie.

4. Zásady financovania a hospodárenia SYA schvaľuje a stanovuje VR.

5. Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje VR.

Článok 8.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny resp. doplnenie týchto stanov musí mať písomnú formu a po
predpísanom schválení a vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR sa stávajú
ich neoddeliteľnou súčasťou.

2. Výklad stanov je oprávnená vykonávať Výkonná rada.

3. Do riadneho zvolenia orgánov SYA koná v jej mene Prípravný výbor.

4. Ak sa VZ nepodarí podľa rokovacieho poriadku obsadiť ani minimálny požadovaný počet miest vo VR SYA a doterajší členovia VR (či Prípravného výboru) odmietnu naďalej svoje funkcie vykonávať, SYA sa rozpúšťa a zaniká.

5. Tieto stanovy nadobudli účinnosť od 1.8.2012.

6. Prípravný výbor zvolil štatutárom SYA Petra Kišoňa – predsedu SYA, bydliskom: Heyrovského 2053/16, Bratislava – Bratislava IV, Lamač, dátum narodenia: 8.9.1983