registračný poriadok

Registračný poriadok

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

1. Registračný poriadok podrobnejšie rozvádza a upravuje niektoré ustanovenia stanov Slovenskej yoyo asociácie (Ďalej len “SYA”).
2. Podľa tohto poriadku sú zaregistrovaní všetci členovia SYA.
3. Prihlášku k registrácii člena podľa tohto registračného poriadku je možné podať kedykoľvek.
4. Každému aktivnemu členovi bude vystavený registračný preukaz s doživotnou platnosťou s možnosťou bezplatnej výmeny raz za 10 rokov.
5. Členstvo v SYA je doživotné.

Článok 2.
Vykonávanie registrácia

1. Vykonávanie registrácie podľa tohto registračného poriadku zabezpečuje osoba poverená vedením tejto agendy Výkonnou radou asociácie. Pri tejto činnosti je povinná dodržiavať príslušné, všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce oblasť nakladania s osobnými údajmi.
2. Pri podaní prihlášky k registrácii žiadateľ vyplní tlačivo “Prihláška k registrácii”.
3. O prihláške na registráciu je Výkonná rada povinná rozhodnúť najneskôr do 30-tich dní odo dňa podania prihlášky.
4. V prípade zaslania prihlášky poštou sa za termín podania považuje dátum odoslania prihlášky podľa poštovej pečiatky.
5. Zhotovenie registračného preukazu bude vykonané najneskôr do 30-tich dní od schválenia prihlášky na registráciu.
6. Pri zaslaní neúplných podkladov sa registrácia nevykoná, podklady sa vrátia žiadateľovi na doplnenie či opravu. Vzniknuté náklady s týmto spojené je povinný žiadateľ o registráciu uhradiť, ak je k tomu Výkonnou radou SYA vyzvaný.
7. Ak prihláška k registrácii nie je Výkonnou radou uznaná za nevyhovujúcu, bude o tomto žiadateľ o registráciu vyrozumený písomne.

Článok 3.
Členský príspevok

1. Výhody spojené s členstvom v SYA poberá iba ten člen, ktorý má zaplatený členský príspevok na daný rok.
2. Registračné príspevok vo výške 9,- Euro musí byť zaplatený do 30-tich dní odo dňa schválenia prihlášky k registrácii a platí zároveň ako členský príspevok na daný kalendárny rok.
3. Členský príspevok na jeden kalendárny rok je vo výške 9, – Euro, na tri kalendárne roky vo výške 19, – Euro.
4. Členský príspevok je možné uhradiť prevodom na bankový účet SYA alebo v hotovosti osobe poverenej vedením Výkonnej rady SYA, podľa čl.2, bode 2.1 tohto registračného poriadku.
5. SYA môže vnútorným predpisom znížiť alebo zvýšiť výšku členského príspevku.

Článok 4.
Zrušenie registrácie

1. Zrušenie registrácie sa vykonáva:
a. odstúpením
b. vylúčením valným zhromaždením, ak sa dopustí člen konania, ktoré je v rozpore so stanovami SYA alebo je nezlučiteľné s členstvom v SYA,
c. úmrtím člena,
d. zánikom SYA ako právnickej osoby.
2. Zrušenie registrácie nie je spoplatnené.
3. Vyradenie člena z evidencie SYA prebehne (pri splnení podmienok uvedených v bode 1. tohto článku 4) najneskôr do 3 mesiacov odo dňa zrušenia registrácie.

Článok 5.
Registračný preukaz

1. Vystavenie registračného preukazu nie je spoplatnené. Spoplatnené je len vyhotovenie duplikátu v prípade straty registračného preukazu, a to sumou vo výške 2, – Euro.
2. Registračný preukaz obsahuje:
a. fotografiu nie staršiu ako tri roky v čase vystavenia preukazu, rozmerov 3,5 x 4, 5 cm
b. meno a priezvisko
c. prezývku
d. rok narodenia
e. registračné číslo

Článok 6.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Výklad registračného poriadku SYA vykonáva Výkonná rada.
2. Tento registračný poriadok nadobúda platnosť dňom 1.1.2013